SDRUŽENÍ
DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ
A DOPRAVNÍCH SPECIALISTŮ

O nás

Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů,  o. s.
je profesní  a zájmové sdružení, jehož základními cíli je

 • spolupráce, vzájemná výměna informací a vzájemná pomoc mezi odborníky a specialisty v oblasti dopravní psychologie a dopravy všeobecně,
 • podpora vzdělávání v oblasti  bezpečnosti dopravy a  dopravní psychologie
 • hledání způsobů efektivní psychologické a další pomoci řidičům profesionálům a skutečná pomoc různým cílovým skupinám řidičů.

 

Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů,  o. s. (dále jen „Sdružení“)
sdružuje členy na základě společného zájmu o dopravní psychologii a další speciální příbuzné obory.

Sdružení je právnickou osobou založenou na demokratických zásadách a v souladu s právními předpisy České republiky. Sdružení nezřizuje organizační jednotky.

 

Poslání

Základním posláním sdružení je zejména:

 1. vytvářet podmínky pro výměnu odborných informací vztahující se k problematice bezpečnosti dopravy a působení lidského faktoru v dopravě
 2. usilovat o rozvoj dopravní psychologie a její propagaci mezi profesionálními řidiči a ostatní veřejností,
 3. spolupracovat s obdobnými sdruženími, spolky a skupinami  při propagaci efektivních metod a způsobů, které snižují nehodovost a ohrožení v dopravě,
 4. vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění cílů sdružení,
 5. pomáhat svým členům při aktivním výkonu profese dopravní psycholog, dopravní specialista;
 6. podporovat rozvoj vzdělávání různých cílových skupin účastníků v dopravy,
 7. napomáhat rozvoji diagnostických psychologických metod a  dalších metod pro snižování nehodovosti.

 

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností sdružení.

 • O přijetí za člena sdružení rozhoduje představenstvo sdružení  po projednání s členskou základnou.
 • Členství ve sdružení  vzniká zápisem do seznamu členů sdružení a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce o členství v sdružení  a o zápisu do seznamu členů sdružení rozhodne.

 

 

Práva a povinnosti členů

Člen sdružení má zejména právo:

 1. účastnit se dle svých schopností a možností
 2. uplatňovat  své vlastní názory, návrhy či kritiku, a to buď přímo, nebo prostřednictvím vedoucích orgánů sdružení,
 3. volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů sdružení.

 

Člen sdružení má povinnost:

 1. platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek,
 2. dodržovat stanovy sdružení a základní etické a mravní normy,
 3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek sdružení,
 4. hájit dobré jméno sdružení a nepoškozovat jeho dobré jméno,
 5. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen.

 

Orgány sdružení

Sdružení  má tyto orgány:

 1. valnou hromadu,
 2. tříčlenné představenstvo ve složení:

 • předseda,
 • místopředseda,
 • finanční tajemník

 

Sídlo sdružení: Kavaleristů 1260/10, Olomouc, PSČ 779 00 (Po dobu rekonstrukce sídla v období od 1.6.2012 do 31.12. 2012 je sídlo dočasně přemístěno na adresu Na Střelnici 48, Olomouc, 779 00)


Úvod  |  O nás  |  Jak se stát členem  |  Partneři  |  Kontakt  |  Pro členy